Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Mesures d’atenció a la diversitat. Les coneixes?

Mesures d’atenció a la diversitat. Les coneixes?

Mesures d’atenció a la diversitat. Les coneixes?

En un marc cada vegada més global, tenir en compte la diversitat és primordial. Especialment a les aules, on oferir una educació igualitària és tot un repte per als docents. En el nostre post d’avui, parlem sobre la importància d’aquesta qüestió i t’expliquem tot el que necessites saber sobre les mesures d’atenció a la diversitat a l’aula:

Què són les mesures d’atenció a la diversitat?

Les mesures d’atenció a la diversitat a l’aula són una responsabilitat dels Estats i dels seus sistemes educatius a garantir el dret a l’educació. Aquestes mesures assumeixen la gran varietat de necessitats per part de l’alumnat, el qual, precisa que s’atenguin les desigualtats i s’adopti un model obert i flexible que garanteixi accés a l’escola a tots i a totes sense cap excepció amb uns resultats acadèmics de qualitat. A aquest efecte, el sistema i les escoles han de prendre decisions oportunes que s’ajustin a les necessitats específiques dels i les estudiants i a tots els possibles entorns, sense renunciar a un marc referent comú.

Com es classifiquen aquestes mesures d’atenció a la diversitat?

Primerament, per a complir el principi de la inclusió i vetllar pel dret a un aprenentatge elemental amb igualtat d’oportunitats i assoliments, és imprescindible adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. En conseqüència, s’han organitzat aquestes mesures sota la següent classificació, amb la finalitat que s’adeqüi l’ensenyament al màxim a cada alumne/a: Hi han les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat i les mesures extraordinàries.

En què consisteixen les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat?

D’una banda, aquestes mesures atenen la diversitat sense afectar de manera significativa als continguts, objectius, competències bàsiques o criteris d’avaluació. És a dir, aquestes mesures són ordinàries ja que per a posar-les en pràctica no és necessària una prèvia avaluació psicopedagògica i poden afectar a tot l’alumnat. Dins d’aquestes es reconeixen 2 subgrups:

Mesures organitzatives

Aquestes s’ocupen de modificar i adequar lleis generals de tota la institució amb el propòsit de millorar les competències educatives de l’organització. Entre algunes d’aquestes mesures organitzatives d’atenció a la diversitat, destaquem les següents:

– Elaborar un sistema per a facilitar i promoure una comunicació fluida entre les famílies de l’estudiant i el centre educatiu, fomentant la col·laboració familiar en l’educació.

– Incorporar mètodes funcionals que permetin traspassar informació de cada alumne/a entre professorat i així fer un seguiment de cada estudiant.

– Distribuir per nivells a els/les alumnes/as amb necessitats específiques i així donar un suport educatiu de forma equilibrada.

– Desenvolupar una metodologia de tutories per a fomentar la relació del professorat amb l’alumnat.

– Establir la creació de grups variats per nivells, basant-se a les característiques de l’estudiant, reforçant l’ajuda a aquells que requereixen més suport educatiu.

– Disposar d’un programa d’inclusió per a alumnes i alumnes estrangeres/us que s’incorporen al centre i desconeixen la llengua.

– Actuacions que previnguin l’absentisme escolar.

– Incloure totes les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat necessàries.

Mesures curriculars

Aquestes mesures són adaptacions d’accessibilitat, tant materials com personals, que milloren l’aprenentatge, s’adapten a la diversitat i fan que l’educació sigui més accessible.

– Incloure un professorat de reforç especialitzat, com a logopedes, educadors/as o mestres/as de pedagogia.

– Adequar les instal·lacions del centre educatiu, com la construcció de rampes, ascensor i ampliar l’amplada de les portes.

– Comptar amb circulars informatives i funcionals per a les famílies.

– Emprar diferents mètodes d’avaluació que no es basin només en els exàmens escrits.

– Emprar diferents mètodes d’avaluació que no es basin només en els exàmens escrits.

– Realitzar exercicis que permetin satisfer a l’alumnat altament motivat per a l’aprenentatge.

– Disposar de transport escolar adaptat.

– Treballar amb metodologies cooperatives entre els alumnes i alumnes.

– Emprar eines que facilitin la intervenció de totes i tots els estudiants.

– Realitzar una avaluació personalitzada, constant, completa i pedagògica.

– Horaris i temps flexibles segons les necessitats de l’estudiant i de la dificultat de l’exercici.

Quines són les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat?

Aquestes mesures estan pensades per a atendre la diversitat i donar resposta a l’alumnat que requereixi necessitats concretes i individuals. Els recursos que s’empren poden modificar objectius, continguts, competències clau o criteris d’avaluació. Algunes d’aquestes mesures són:

Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACIs), això implica que es modifiquin i adaptin alguns elements normatius del currículum.

– Modificació en la modalitat d’escolarització.

– Dotar el centre amb recursos personals i pedagògics de caràcter extraordinari.

– En el marc dels i les estudiants amb capacitats superiors, les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat poden ser l’acceleració o adaptabilitat curricular.

– Programes de formació suplementària i específica.

En conclusió, aquestes mesures d’atenció a la diversitat busquen reconèixer el dret de tots i totes a un aprenentatge elemental, i a poder compartir el mateix currículum escolar i a un espai d’ensenyament regular, de manera que sigui possible el desenvolupament complet i la socialització de totes i tots els individus sense excepció. Des de Linkia FP, creiem fermament en la necessitat de formar al futur professorat amb un ampli coneixement de les mesures d’atenció a la diversitat en educació infantil. Per això, el nostre Grau Superior d’Educació Infantil a distància ofereix una formació completa i proporciona les eines necessàries per a tenir en compte totes les mesures d’atenció a la diversitat a l’aula.

  • Home
  • Blog
  • Mesures d’atenció a la diversitat. Les coneixes?

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK