SOBRE LINKIA FP

 • Què és LINKIA FP?

LINKIA FP és una agrupació de Centres Oficials d’Ensenyament de Formació Professióal que s’uneixen per poder oferir els seus títols oficials en modalitat online.

 • Quins són els nostres valors?

En LINKIA FP oferim una formació a distància clarament diferenciada per dos principals valors: QUALITAT i CALIDESA. LINKIA FP està avalat per l’experiència dels centres adscrits i es compon d’una organització jove i fresca que té com a missió apostar per la formació de les persones. L’equip de professionals que componen LINKIA FP orienta tots els seus esforços i la seva atenció per contribuir de forma molt positiva al teu desenvolupament professional.

 • Què puc estudiar a través d’LINKIA FP?

L’oferta formativa d’LINKIA FP es compon de Cicles de Formació de Grau Mitjà i Cicles de Formació de Grau Superior. Fes clic aquí  per veure en detall la nostra oferta formativa.

 • Com són els centres que componen LINKIA FP?

Els centres adscrits a LINKIA FP estan avalats per una llarga experiència en la formació reglada presencial i estan autoritzats per impartir la formació professional a distància i examinar als seus alumnes per a la consecució del títol oficial del Cicle Formatiu que decideixin realitzar.

 • Com contactar amb LINKIA FP?

Pots contactar amb nosaltres a l’e-mail info@linkiafp.es  , Demanar-nos informació específica d’un cicle a través del formulari de la nostra pàgina web o al telèfon 900 67 02 02  en el qual t’atendrem de dilluns a divendres de 9 a 20 hores.

REQUISITS D'ACCÉS

 • Quina titulació necessito per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

Per accedir a un  CFGM  cal haver superat la  Prova d’Accés a Grau Mitjà  o tenir un dels següents títols: ESO, altres Cicles Formatius de Grau Mitjà, tenir superat el 2n curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)  o títol oficial equivalent  o superior a qualsevol dels anteriors.

 • Quina titulació necessito per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Per accedir a un CFGS  cal haver superat la  Prova d’Accés a Grau Superior  o tenir un dels següents títols: Batxillerat LOGSE, Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, COU, FPII, Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, (No cal que siguin de la mateixa família), o un altre títol oficial equivalent  o superior a qualsevol dels anteriors.

 • Puc realitzar un Cicle en LINKIA FP i obtenir la titulació oficial si el meu titulació acadèmica anterior és de fora de Catalunya?

Sí, sempre que la titulació aportada també sigui oficial a nivell nacional i compleixi amb els requisits necessaris d’accés al cicle.

 • Puc accedir a un CFGS si compleixo els requisits d’accés però la meva titulació és de fora d’Espanya?

Sí, sempre que la titulació aportada estigui homologada o en procés d’homologació i s’aporti la documentació acreditativa corresponent (volant d’homologació).

 • ¿La formació professional dóna accés a la Universitat?

Sí, sempre que sigui un títol oficial de un Cicle Formatiu de Grau Superior, i en funció de la branca de la carrera universitària a què vulguis accedir.

 • ¿Cal residir a Catalunya per poder cursar un Cicle de FP a Distància?

No cal. Pots estudiar un Cicle de FP a distància des de qualsevol lloc. L’única cosa que has de tenir en compte és que al final de cada semestre hauràs presentar-te als exàmens, Que són presencials i obligatoris. Aquests es realitzen en Barcelona, ​​Bilbao, Girona, Granada, La Coruña, Lleida, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia.
Només en el cas d’alguns Cicles pot haver, a més, un únic cap de setmana (durant el semestre i prèviament als exàmens) en què els alumnes hauran d’assistir a unes sessions presencials. Consultar el Pla d’Estudis de cada Cicle per ampliar aquesta informació.

 • Quin nivell de coneixements informàtics necessito tenir per poder cursar FP a Distància?

Per poder seguir aquest tipus de formació has de tenir uns coneixements bàsics de l’ús d’un ordinador personal, Internet (navegació en pàgines web, correu electrònic, etc.) i programes de visualització i edició de text (Word, .pdf., Etc. ). Si el cicle requereix alguna competència digital addicional vindrà especificada a la fitxa informativa d’aquest.

 

TITULACIÓ

 • Quina validesa té la titulació que obtinc estudiant un cicle formatiu a distància a través d’LINKIA FP?

Tots els títols de Formació Professional impartits a través d’LINKIA FP són oficials i sense necessitat de proves lliures.

 • ¿Les titulacions estan reconegudes a nivell nacional i europeu?

Sí, les titulacions són expedides pel Ministeri d’Educació amb validesa en tot el territori nacional i reconegudes en tota la Unió Europea.

 • La titulació oficial l’atorga LINKIA FP?

No, la titulació oficial l’atorga el Ministeri d’Educació a través del centre d’estudis adscrit a LINKIA FP que hagis seleccionat en matricular.

 • Té el mateix valor el títol de FP a distància que el de FP presencial?
El títol de FP en modalitat a distància és exactament el mateix que el de FP en modalitat presencial.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

 • Què és la Formació en Centres de Treball (FCT)?

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de  caràcter obligatori  per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu i que té com a objectiu completar el coneixement i les competències de l’alumne adquirides en l’àmbit acadèmic apropant a la realitat del món productiu amb la finalitat d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

 • A partir de quan puc començar el Mòdul FCT?

En concepte general podràs iniciar el període de pràctiques empreses quan hagis  superat el 50%  de la formació del cicle, tot i això et recomanem que consultis els requeriments específics per a la realització del mòdul FCT que es troben en el pla d’estudis de cada cicle formatiu.

 • Quina és la durada del Mòdul FCT?

La durada de la formació pràctica en centres de treball ha de ser la que estableix el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris. Dins el pla d’estudis de cada cicle formatiu podràs veure el nombre d’hores del Mòdul FCT.

 • Si per la meva experiència laboral vull sol·licitar l’exempció del mòdul FCT, he en qualsevol cas matricular-me d’aquest?
No. Per sol·licitar l’exempció d’aquest Mòdul hauràs de marcar l’opció “ESTUDI DE POSSIBLE EXEMPCIÓ DE FCT” durant el procés de matrícula. Al llarg d’aquest semestre en què ho hagis sol·licitat es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat.
En el cas que se t’hagi concedit l’exempció, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà exempt.
Si per contra no t’ha concedit l’exempció (ja sigui total o parcialment), hauràs de matricular a aquest mòdul de FCT a partir del següent semestre i quan et correspongui.

MATRÍCULA

 • ¿Qué validez tiene la titulación que obtengo estudiando un ciclo formativo a distancia a través de LINKIA FP?

Puedes realizar tu matrícula de forma totalmente online a través de nuestra web haciendo clic aquí.

 • ¿Existe un máximo de horas por semestre a las que puedo matricularme?

Sí, en los Ciclos LOE podrás matricularte a un máximo de 450 horas por semestre, y en Ciclos LOGSE a un máximo de 525 horas por semestre. Todos los Ciclos que imparte LINKIA FP son en modalidad LOE excepto el CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería y CFGS de Dietética.

 • ¿Puedo seguir un orden de matriculación diferente al de los Itinerarios Formativos recomendados por LINKIA FP?

Sí, siempre y cuando tengas en cuenta los requerimientos específicos de cada Ciclo Formativo que se encuentran dentro del Plan de Estudios correspondiente, pese a que por razones académicas es recomendable seguir los itinerarios.

 • ¿Cómo puedo saber el importe exacto de la matrícula del ciclo?

Puedes conocer el importe concreto de la formación registrándote e iniciando el proceso de matrícula sin ningún tipo de compromiso. En la fase “Selección de la formación” podrás acceder a un simulador de precios que de forma automática calcula el importe de los módulos seleccionados y aplica los descuentos correspondientes.

 • ¿Existe algún tipo de descuento por volumen según la cantidad de horas en las que me matricule?

Sí. En LINKIA FP te puedes beneficiar de un porcentaje de descuento en tu matrícula si superas una determinada cantidad de horas de formación entre los módulos seleccionados. Este descuento se aplica de forma automática en el proceso de matriculación online una vez hayas superado la cantidad de horas indicada.

 • ¿Puedo beneficiarme de algún descuento extra promocional?

Sí. En nuestra página web podrás ver si en ese momento existe algún descuento promocional. En ese caso, el descuento se aplica de forma automática en el proceso de matriculación online.

 • ¿Se aplican descuentos especiales por familia numerosa, monoparental o certificados de discapacidad?

Sí. Existe un 5% de descuento adicional por familia numerosa, monoparental o certificado de discapacidad superior al 33%. En caso de cumplir con alguna de estas circunstancias deberás acreditarlo posteriormente con la documentación correspondiente.

 • ¿Los descuentos son acumulables?

Sí, todos los descuentos son acumulables y se aplicarán de forma automática en el proceso de matriculación online.

 • ¿Cómo puedo formalizar el pago de la matrícula?

Para tu mayor comodidad, nuestro proceso de matriculación online te permitirá formalizar el pago de la matrícula a través de transferencia o tarjeta de débito o crédito. Consultar más detalles en las secciones “FORMAS DE PAGO” y “FINANCIACIÓN”.

 • ¿Cuántas convocatorias anuales para iniciar el curso ofrece LINKIA FP?

LINKIA FP inicia sus planes de estudio semestralmente, ofreciéndote dos periodos posibles para comenzar: uno en el mes de octubre y otro en el mes de febrero.

 • ¿Qué diferencia hay entre matricularse por Módulos o por Unidades Formativas?

En la fase de “Selección de la formación” del proceso de matrícula online tendrás dos opciones: “Matricularme por Módulos” o “Matricularme por Unidades Formativas“. Esta última opción está pensada para aquellos alumnos que tengan Unidades Formativas ya aprobadas o convalidadas por haberlas cursado o acreditado por experiencia profesional.

 • ¿Qué diferencia hay entre matricularse en un centro u otro?

La principal diferencia se basa en la gestión académica de tu expediente. Los trámites de matriculación serán llevados a cabo por el Centro Adscrito al que te hayas matriculado, así como la gestión de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el caso que debas realizarla. En cuanto al contenido del curso, así como las actividades, tareas, metodología e importe de la formación son los mismos independientemente del centro en el que te matricules ya que la plataforma virtual es la misma en todos los casos. Tu titulación será oficial en cualquier caso y otorgada por el centro de estudios que elijas”

 • ¿Qué documentación necesito para matricularme a un ciclo formativo?

Para poder formalizar tu matrícula deberás aportar la siguiente documentación:

 • DNI
 • Tarjeta sanitaria
 • Número de Afiliación a la Seguridad Social (NASS)
 • Titulación académica de acceso
 • En caso de descuento especial, documentación justificativa correspondiente
 • ¿Cómo se aporta la documentación para formalizar la matrícula?

Primero deberás adjuntarla en formato digital al proceso de matrícula, una vez hayas efectuado el pago de la misma. Posteriormente, y una vez el centro adscrito valide que la documentación adjuntada es correcta, deberás hacérsela llegar en formato físico (fotocopias compulsadas).

 • ¿Qué plazo tengo para adjuntar la documentación en formato digital?

Una vez formalices el pago de la matrícula, dispones de 15 días para adjuntar la documentación solicitada en el proceso de matrícula.

 • ¿Qué plazo tengo para entregar la documentación compulsada al centro adscrito?

El plazo máximo para entregar la documentación compulsada es hasta 30 días después del inicio del semestre.

 • ¿Qué significa compulsar un documento?

Compulsar un documento significa dar validez a la fotocopia de un documento original. Para ello, se revisa la fotocopia comparándola con el documento original para comprobar que es idéntica y que no ha sufrido ninguna manipulación. Si todo coincide, se compulsa una fotocopia mediante un sello u otra distinción que acredite su validez.

 • ¿Dónde puedo compulsar la documentación?

Para compulsar el DNI puedes dirigirte al ayuntamiento de tu localidad, a la comisaría de policía, o bien ante un notario.

Para compulsar la documentación académica puedes dirigirte al centro educativo donde te expidieron la titulación, al ayuntamiento de tu localidad, o bien ante un notario.

 • ¿Cómo y bajo qué circunstancias puedo solicitar la baja de la matrícula en el Ciclo Formativo una vez haya realizado ésta?
LINKIA FP establece un periodo de desistimiento de catorce días naturales desde la fecha de inscripción a LINKIA FP. Pasado este plazo se da como leída y aceptada la normativa y se pierde el derecho a desistimiento. Se entiende por fecha de inscripción, la fecha en la que se realiza el primer pago o pago completo de la matrícula. Para ejercer tal derecho el alumnado deberá realizar la solicitud correspondiente a través de la Secretaría Académica de LINKIA FP en el e-mail secretaria.academica@linkiafp.es. El importe de la matrícula será reembolsado en un plazo máximo de 30 días.

 

FORMES DE PAGAMENT

 • Quines formes de pagament ofereix LINKIA FP per formalitzar la matrícula?

PAGAMENT ÚNIC

Amb l’opció de pagament únic podràs formalitzar la matrícula mitjançant  transferència bancària  o  pagament amb targeta. A més, podràs adquirir un descompte del 5% addicional  als descomptes actuals pel fet d’escollir aquesta modalitat de pagament.
Hauràs triar aquesta opció en la fase “selecció de formació” del procés de matrícula activant l’opció de “pagament únic” perquè s’apliqui aquest descompte.

FINANÇAMENT

LINKIA FP t’ofereix la possibilitat de finançar el 100% de l’import total de la matrícula en 6, 8, 10 o 12 quotes de forma immediata i totalment online. Obtindràs resposta a la teva sol·licitud en menys de 24 hores.
Per sol·licitar-contacta amb nosaltres al 900 67 02 02 (trucada gratuïta) o en info@linkiafp.es.
Pots consultar més detalls sobre aquesta opció a la secció “FINANÇAMENT” d’aquest apartat de Preguntes Freqüents.

PAGAMENT FRACCIONAT

Aquesta opció ofereix la possibilitat d’abonar únicament el 50% del total de la matrícula  en el moment en què aquesta es formalitzi, Havent d’abonar l’altre 50%  al mes de octubre  coincidint amb l’inici de curs.
Aquesta opció serà la que aparegui per defecte un cop vagis a formalitzar el  pagament amb targeta  sempre que no hagis activat l’opció de “pagament únic” a la fase “selecció de formació”.

FINANÇAMENT

 • És possible finançar l’import de la matrícula?

Sí, LINKIA FP et permet finançar el 100% de l’import de la teva matrícula a 6, 8, 10 i 12 quotes de forma totalment online i immediata. Obtindràs resposta a la teva sol·licitud en menys de 24 hores.

 • Quines són les condicions de finançament?

Aquest finançament t’ofereix condicions preferencials i exclusives per als alumnes de LINKIA FP, que et permeten finançar l’import de la matrícula en el nombre de quotes que desitgis: 6, 8, 10 o 12 mesos.

 • Com puc tramitar la sol·licitud de finançament?

Per sol·licitar el finançament de la teva matrícula hauràs de contactar amb nosaltres al 900 67 02 02 (trucada gratuïta) o en info@linkiafp.es 

 • En quin termini respondran a la meva sol·licitud de finançament?

La sol·licitud de finançament de l’import de la teva matrícula es tramita de forma totalment online obtenint resposta immediata (en menys de 24 hores).

 • Si trio la opció de finançar l’import de la matrícula, ¿seguiré tenint dret als descomptes promocionals?

Sí, encara que escullis l’opció de finançar l’import de la matrícula, seguiràs tenint dret als descomptes promocionals vigents en aquell moment.

 • Quin cost té finançar aquesta operació?

Aquesta operació té un cost inicial de comissió d’obertura del 1,5% (mínim de 50 €). Tipus d’interès: TIN anual 5,95% fix durant tota la vida del préstec. TAE: 6,78%.

METODOLOGÍA

 • És possible Financar l’import de la matrícula?

Sí, a través del conveni amb Banc Sabadell, LINKIA FP et Përmet Financar l’import de la matrícula.

 • Quines són els condiciones de Finançament a través del Banc Sabadell?

El Finançament a través del Banc Sabadell te condiciones preferencials i Exclusives para los alumnes de LINKIA FP, que et permeten Financar l’import de la matrícula Fins a 10 mesos i sense interessos.

 • Com he de tramitar la sol·licitud de Finançament?

Has de fermen la sol·licitud de Finançament a través del Banc Sabadell de fent clic aquí.

 • Com puc posar-me en contacte amb el Banc Sabadell per a més informació sobre la sol·licitud de Finançament?

Per a més informació sobre com iniciar la sol·licitud de Finançament contacta amb el Banc Sabadell al telèfon 93 325 88 04  o dirigeix-te a la oficina del Banc Sabadell  més FOTOS DE al teu domicili.

 • En quin Termini respondran a la meva sol·licitud de Finançament?

La teva sol·licitud de Finançament s’a d’resoldre en un Màxim de 7 dies, 1 cop recepcionada tota la documentació.

 • Si trio la opció d’Financar l’import de la matrícula, ¿seguiré tenint dret ALS Descomptes promocionals?

Sí, encara que escullis l’opció de Financar l’import de la matrícula, seguiràs tenint dret ALS Descomptes promocionals Vigents en aquells i aquelles Moment.

 • Quin cost te Financar AQUESTA ‘operació?

AQUESTA ‘operació NOMÉS te 1 cost inicial de Comissió d’obertura del 3,5% (mínim de 50 €) que és olla ver compensat paper descompte de Pagament ÚNIC de LINKIA FP del 5% que se’t s’aplicarà a triar AQUESTA opció .

AVALUACIÓ

 • Quin és el sistema d’avaluació?

El treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per a l’obtenció gradual del títol. Per superar els mòduls professionals, hauràs presentar-te a les convocatòries dels exàmens finals. aquests exàmens  són obligatòriament presencials  i es realitzen en Barcelona, ​​Bilbao, Girona, Granada, La Coruña, Lleida, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia. El pes de la avaluació contínua  és d’un 40%  de la nota final de les Unitats Formatives que componen un mòdul. Per aprovar una Unitat Formativa es requereix aprovar l’examen presencial, i que la nota final de la Unitat Formativa  sigui igual o superior a un 5.

 • I si estudi el cicle amb el currículum de Madrid, com és el sistema d’avaluació?
L’avaluació contínua no és obligatòria i, per tant, un alumne pot presentar-se al’examen final sense haver-la realitzat.
Les proves parcials trimestrals no són obligatòries i són un mecanisme per fomentar l’avaluació de l’adquisició progressiva de coneixements i tècniques per part de l’alumne durant l’any lectiu.
Atès que l’adquisició gradual de coneixements és molt rellevant per a la Formació Professional, la nota d’avaluació contínua (tot i no ser obligatòria) tindrà un pes molt rellevant en la nota final de mòdul per a aquells alumnes que l’hagin realitzat, ponderant de la forma :
Nota final del mòdul = 40% Avaluació Contínua 60% Examen final global (en aquest examen cal obtenir una nota mínima de 5).
Aquesta fórmula només s’aplica si millora la nota de l’examen un cop aquest hagi estat aprovat.
Per superar els mòduls professionals, l’alumne ha de presentar-se a les convocatòries de l’Examen final global (ordinària i / o extraordinària) que serà en el propi Centre de TEIDE a Madrid.
 • On es fan els exàmens?

els exàmens  són presencials  i obligatoris  i es realitzen en cap de setmana, al final de cada semestre, a les ciutats de Barcelona, ​​Bilbao, Girona, Granada, La Coruña, Lleida, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia.
Els alumnes que hagin de presentar-se a la convocatòria extraordinària  per haver suspès algun mòdul o unitat formativa, hauran de tenir en compte que els exàmens de convocatòria extraordinària es celebraran només en Barcelona i Madrid.
L’alumne podrà triar la ciutat en la que desitgi examinar-se, aproximadament 1 mes abans de la convocatòria, mitjançant el formulari corresponent que rebrà per a això al Campus Virtual.

 • On es realitzen els exàmens si m’he matriculat amb el currículum de Madrid?

el Examen final global  (Ordinària i / o extraordinària) es realitzarà a Madrid, en el propi Centre de TEIDE de Madrid.

 • A quantes convocatòries d’avaluació tinc dret a matricular-me a un mòdul?

L’alumne disposa d’un màxim de  2 convocatòries  (una ordinària  i una altra extraordinària) Per a la superació del mòdul professional en el semestre en què estigui matriculat a aquest.
Si passades aquestes 2 convocatòries l’alumne quedés suspès, haurà de tornar a matricular-se al següent semestre que correspongui, als mòduls o unitats formatives que tingui pendents d’aprovar.

 • Puc renunciar a una convocatòria?

Sí, sempre que comuniquis la teva sol·licitud de renúncia de forma justificada amb una antelació mínima de quinze dies a la data de l’examen del mòdul al qual vols renunciar. Aquesta sol·licitud de renúncia ha de ser acceptada pel centre adscrit en què t’has matriculat i en cap cas suposarà l’abonament de la matrícula ..

CONVALIDACIONS

RECONEIXEMENT D’ESTUDIS

 • Si ja tinc superats crèdits o mòduls d’un cicle formatiu que he cursat en un altre centre i vull continuar estudiant-a LINKIA FP, he de matricular-me d’aquests i sol·licitar les convalidacions d’aquests crèdits o mòduls?

No, si ja tens aprovats crèdits o mòduls del cicle formatiu que vols continuar realitzant en LINKIA FP no cal sol·licitar cap convalidació ni tampoc matricular-te d’aquests, tan sols has d’aportar la documentació que justifica els crèdits o mòduls que has superat i sol·licitar que es incorporin al teu expedient. Aquesta documentació hauràs adjuntar-la en l’últim pas del procés de matriculació quan així s’indiqui.

 • Quin termini de temps tinc per presentar la documentació que justifica que ja he superat alguns crèdits o mòduls del cicle formatiu que vaig a continuar estudiant en LINKIA FP?

Tindràs de termini per realitzar aquesta gestió des del moment en què has formalitzat la matrícula fins a 15 dies després de la data de començament oficial del semestre.

 • Quina documentació he d’aportar perquè els crèdits o mòduls que ja he aprovat del cicle que vaig a continuar estudiant en LINKIA FP s’incorporin al meu expedient?

Un cop hagis fet la matrícula, el procés de matrícula online et permet adjuntar la documentació necessària per acreditar els crèdits o mòduls que ja has superat en un altre centre del mateix cicle que vols continuar estudiant a LINKIA FP. Per a això hauràs d’adjuntar en format digital el certificat de notes d’aquests crèdits o mòduls. Un cop la documentació hagi estat validada pel centre, hauràs fer-la arribar físicament, ja sigui personalment o via correu ordinari. Trobaràs totes les indicacions necessàries durant el procés de matrícula.

CONVALIDACIONS DIRECTES

 • Quins tipus de convalidacions ha?

Hi ha dos tipus de convalidacions: les convalidacions directes i les convalidacions singulars.

 • Què són les convalidacions directes?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i estan cursant un altre del mateix grau o d’un grau diferent.
Les convalidacions directes estan tipificades per les autoritats educatives i les resol el Centre Educatiu. En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.
Consultar més detalls a l’apartat “TRAMITACIÓ”.

 • Què és un mòdul transversal?

És un mòdul que es troba en el currículum de diversos cicles formatius i que treballa capacitats necessàries per diversos tècnics o tècnics superiors. Per exemple, són mòduls transversals:

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Administració, gestió i comercialització de la petita empresa
 • Relacions en l’equip de treball (Grau Mitjà)
 • Relacions en l’àmbit de treball (Grau Superior)
 • Si he cursat un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre, també de grau mitjà (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL és un mòdul transversal, és a dir, comú a diversos cicles formatius i, per tant, si ja ho has cursat en un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estàs matriculat en un altre cicle de grau mitjà ( LOE), pots sol·licitar la convalidació d’aquest mòdul.

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Vaig cursar un cicle formatiu de grau superior (LOE) i ara estic cursant un altre de grau mitjà (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) o de grau superior (LOE).

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Vaig cursar un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre de grau superior (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE).

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Si vaig cursar un mòdul en un cicle formatiu i ara estic cursant un altre que té un mòdul amb la mateixa denominació i durada, puc sol·licitar la convalidació?

Sí, a part dels mòduls transversals ha altres que són comuns a diversos cicles formatius, si la seva càrrega lectiva i els continguts són els mateixos es pot sol·licitar la convalidació.

CONVALIDACIONS SINGULARS

 • Què és una convalidació singular?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat ensenyaments universitaris vigents, extingides oa l’estranger. Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que es resolen individualment per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
Hi ha dos tipus de convalidacions singulars; tipificades i no tipificades.

Convalidacions singulars tipificades:
Aquest tipus de convalidacions, tot i ser singulars, són susceptibles de ser convalidades en la majoria dels casos. Pel que t’aconsellem que no et matricules a aquests mòduls (Posar-se en contacte amb el centre triat per confirmar-ho).

Convalidacions singulars no tipificades:
Aquest tipus de convalidacions s’han de sotmetre a la resolució de l’autoritat educativa competent en el territori del centre al qual l’alumne s’ha matriculat.
En aquests casos la resolució sol demorar diversos mesos i no hi ha garanties de convalidació per la qual cosa us aconsellem que, independentment que demanis una convalidació singular no tipificada, si et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Puc sol·licitar una convalidació singular si vaig començar estudis universitaris que no vaig finalitzar?

Sí, a partir del curs 2008-09 es pot sol·licitar la convalidació singular per matèries superades d’estudis universitaris, encara que no s’hagin finalitzat.

 • Què mòduls transversals puc tenir convalidats per tenir estudis universitaris finalitzats (amb títol oficial)?

Per tenir estudis universitaris oficials finalitzats pots tenir convalidada l’UF1- Incorporació al Treball del Mòdul Formació i Orientació Laboral i el Mòdul complet d’Empresa i Iniciativa Emprenedora. En aquest cas t’aconsellem que sol·licitis la convalidació d’aquests mòduls seguint els detalls de sol·licitud de convalidacions que trobaràs al punt “TRAMITACIÓ” d’aquest mateix apartat de Preguntes Freqüents. Si tens estudis universitaris finalitzats et recomanem que no et matricules a aquests mòduls, ja que en el cas que la resolució et sigui favorable LINKIA FP no retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls.

 • Què mòduls transversals puc tenir convalidats per tenir estudis universitaris no finalitzats (amb títol oficial)?

Si aportes estudis universitaris oficials no finalitzats pots convalidar els següents mòduls o unitats formatives transversals: la UF1-Incorporació al Treball del Mòdul Formació i Orientació Laboral i el Mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora. En qualsevol cas i ja que es tracta d’una convalidació singular i que no tenen prevista una convalidació directa, t’aconsellem que encara demanis la convalidació, si et matricules d’aquests crèdits o mòduls. En el cas que la resolució et sigui favorable LINKIA FP no retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls.

 • A l’antiga FP2 vaig fer una assignatura similar a la de Formació i Orientació Laboral, puc sol·licitar la convalidació d’aquest mòdul?

Aquest és un cas d’estudis extingits perquè el pla d’estudis de l’antiga FP2 ja no existeix. De qualsevol manera, només en un cas està previst aquest tipus de convalidació, és el cas de l’especialitat Administrativa i Comercial (si tens aquests estudis previs podràs sol·licitar la convalidació del crèdit FOL).

 • Si tinc estudis d’idiomes, puc convalidar els crèdits de llengua estrangera dels cicles formatius?

Si disposes dels següents estudis podràs convalidar els crèdits de llengua estrangera:

 • el certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes pot convalidar el crèdit de llengua estrangera corresponent.
 • el first certificate in English pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: anglès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • el certificate of proficienciy in English pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: anglès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • el diplôme d’éstudes de langue française (DELF) pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: francès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • el diplôme approfondi de langue français (DALF) pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: francès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Si he realitzat cursos que tenen relació amb els continguts del cicle formatiu que estic realitzant, puc sol·licitar la convalidació de crèdits?

No, per poder sol·licitar una convalidació singular cal aportar formació reglada que comporti a l’expedició d’un títol oficial.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 • Qui pot sol·licitar l’exempció total del Mòdul de Formació en Centres de Treball?

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

 • Qui pot sol·licitar l’exempció parcial del Mòdul de Formació en Centres de Treball?

L’exempció parcial del 50% del total d’hores del Mòdul FCT s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del mòdul FCT., Relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

 • Si posseeixo experiència laboral en qualsevol altra activitat no relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu, puc sol·licitar l’exempció parcial del mòdul FCT?

Sí, pots sol·licitar l’exempció parcial del 25% del total d’hores del Mòdul FCT sempre que acreditis com a mínim el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu de qual se sol·licita l’exempció.

 • Com puc sol·licitar l’exempció total o parcial del Mòdul de Formació en Centres de Treball?

Si vols saber si pots estar exempt d’haver de realitzar el Mòdul FCT de Pràctiques en empreses, durant el procés de matrícula hauràs de seleccionar l’opció “SOL·LICITO ESTUDI DE POSSIBLE EXEMPCIÓ DE FCT”.
Al llarg d’aquest semestre en què ho hagis sol·licitat es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat.
En el cas que se t’hagi concedit l’exempció, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà convalidat.
Si per contra no t’ha concedit l’exempció (ja sigui total o parcialment), hauràs de matricular a aquest mòdul de FCT a partir del següent semestre i quan et correspongui.
Documentació que hauràs d’aportar:

a) Treballadors per compte d’altri:
· Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat i les funcions que ha realitzat l’alumne.

b) Treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta d’activitat econòmica
· Rebuts de cotització a la Seguretat Social
· Quota de règim d’autònoms
· Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Un cop el centre hagi validat la documentació digital, hauràs de presentar-la personalment o enviar-físicament al centre.

 • Quin termini de temps tinc per presentar la sol·licitud d’exempció del Mòdul FCT?

Aquesta gestió es realitza en el moment de matriculació durant el procés del mateix, al pas de “Validació digital” de la documentació. LINKIA FP no admetrà la tramitació de sol·licituds d’exempció del Mòdul FCT fora d’aquest procés.

 • Com es resol la sol·licitud d’exempció del Mòdul FCT?

El centre adscrit a què t’has matriculat resoldrà la sol·licitud sobre l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT. La resolució es comunicarà a l’interessat per al seu coneixement i s’incorporarà còpia en l’expedient de l’alumna o l’alumne. La comunicació indicarà si es tracta d’exempció total o parcial i, en aquest últim cas, les activitats a realitzar.

TRAMITACIÓ

 • Com m’informo dels mòduls o crèdits que puc tenir convalidats?

Per obtenir una informació completa sobre possibles convalidacions, has contactar telefònicament amb el centre pertanyent a LINKIA FP a què t’has matriculat o desitges matricular-te.
És molt important que contactis amb el centre abans de formalitzar la matrícula perquè puguin confirmar què convalidacions directes i singulars tipificades se’t s’atorgaran. Tingues en compte que no hauràs de matricular d’aquestes.

 • ¿M’he de matricular dels crèdits / mòduls dels quals vaig a sol·licitar una convalidació directa o singular tipificada?

No, et recomanem que si preveus que pots tenir algun tipus de convalidació directa o singular tipificada no et matricules a aquest crèdit / mòdul. No es retornarà l’import de la matrícula dels crèdits o mòduls als quals t’hagis matriculat si posteriorment obtens la convalidació.

 • ¿M’he de matricular dels crèdits / mòduls dels quals vaig a sol·licitar una convalidació singular no tipificada?

Ja que les convalidacions singulars no tipificades es tracten de casos particulars i que no tenen prevista una convalidació directa, t’aconsellem que si et matricules d’aquests crèdits o mòduls. No obstant això pots sol·licitar la convalidació d’aquests mòduls. En el cas que la resolució sigui favorable no es retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls.

 • Quin termini de temps tinc per presentar una sol·licitud de convalidació?

Un cop hagis fet la matrícula, el procés de matrícula online et permet sol·licitar la convalidació de crèdits o mòduls. LINKIA FP no admetrà la tramitació de sol·licituds de convalidació un cop iniciat el semestre.

 • He d’aportar alguna documentació per a sol·licitar la convalidació de crèdits o mòduls?

Sí, el procés de matrícula online et permet adjuntar la sol·licitud de convalidació de crèdits o mòduls tant de convalidacions directes com singulars, així com la documentació necessària per a realitzar aquesta tramitació:

 • En el cas de convalidacions directes(Entre cicles): sol·licitud de petició de convalidació emplenada i expedient de notes, que inclogui nom de les matèries i nombre d’hores.
 • En el cas de convalidacions singulars: Si es tracta de cicles, la mateixa documentació abans esmentada i si es tracta de títols universitaris: sol·licitud de petició de convalidació emplenada i títol universitari que inclogui el pla d’estudis corresponent (ha de ser el pla d’estudis de les matèries susceptibles de ser convalidades , i ha d’estar segellat per la Universitat corresponent. si a més presentes el resguard de pagament de les drets de la titulació, cal tenir en compte que aquest ja no es considera vàlid si han passat dos anys des de la seva expedició.

Un cop el centre hagi validat la documentació digital, hauràs de presentar-la o enviar-la físicament al centre en el termini màxim de 15 dies després d’haver iniciat el curs.

 • Qui ha de compulsar les fotocòpies?

Les fotocòpies han de ser compulsades per l’organisme que ha expedit el document o l’organisme que el rep, per tant, si has de presentar la fotocòpia d’un títol la pot acarar el centre que el va expedir o el centre que el rep, en aquest cas el centre adscrit a LINKIA FP a què t’has matriculat.

 • Com puc informar-me de la resolució de la sol·licitud de convalidació?

El centre adscrit a LINKIA FP al qual t’has matriculat contactarà amb tu per comunicar-te la resolució de la teva sol·licitud de convalidació.

 • ¿Per realitzar la sol·licitud de convalidació s’han d’aportar documents originals?

No, no cal ni recomanable adjuntar documents originals. Els documents originals els hauria de conservar la persona interessada. No obstant això, les fotocòpies de certificats, títols i altres documents han de ser necessàriament compulsades (una fotocòpia sense compulsar no té validesa per formalitzar tràmits, quan es compulsa es deixa constància que el document fotocopiat és exactament igual que l’original i no està manipulat ).