Avís legal

Avís Legal

D’acord amb el que disposa la normativa sobre serveis de societat de la informació i comerç electrònic al lloc web https://linkiafp.es/ és titularitat de LINKIA TALENTIA, S.L. des d’ara LINKIA TALENTIA, amb domicili social a Pelai 8, 08001 Barcelona i amb CIF B65866253, inscrita al Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 43.366; Foli: 216; Full: B426683.

El telèfon de contacte és 34933019890 i també poden dirigir-se per mail a info@linkiafp.es

Condicions generals

El present document té per objecte regular les condicions generals per les quals es regeix LINKIA TALENTIA a través del seu lloc web https://linkiafp.es/ i el contingut recollit en aquestes pàgines web, incloent el mer accés. Per això, qui accedeix al referit lloc web ha de llegir atentament les condicions que regulen les diferents pàgines i accepta la submissió a les mateixes cada vegada que accedeixi a aquest lloc web. En cas de no estar d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes no haurà utilitzar aquest lloc web.

A través del lloc web LINKIA TALENTIA posa a disposició de l’usuari informació sobre formació professional a distància i altres serveis que en el mateix es detallen en relació a la formació a distància, que es regiran per les condicions que s’estableixin en funció del servei efectivament contractat , si s’escau per les condicions particulars, a les que l’usuari se sotmet expressament si accedeix a aquests serveis. En cas de discrepància entre les condicions, generals i particulars sempre prevaldran les condicions generals.

L’accés al lloc web de LINKIA TALENTIA implica l’acceptació expressa de les condicions generals d’ús i l’usuari es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis oferts en la mateixa per a la realització d’activitats contràries a la llei. L’usuari reconeix que l’ús i accés al lloc https://linkiafp.es/ es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

LINKIA TALENTIA, complint amb els seus estàndards de qualitat i en previsió de millores, es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc https://linkiafp.es/, Així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars que degudament s’exposaran a la pròpia pàgina web o, si escau, es comunicaran als usuaris.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts publicats en chat’s, fòrums, blocs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti als usuaris publicar continguts de forma independent en el lloc web o espais titularitat de LINKIA TALENTIA .

En la utilització del lloc web de LINKIA TALENTIA, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de LINKIA TALENTIA.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en el Reglament 2016/679 s’informa que les dades facilitades en aquest lloc web conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina i / o mitjançant el formulari de contacte, sent obligatoris aquells marcats amb asterisc, i / o directament recaptats mitjançant correu seran tractades per LINKIA TALENTIA per donar resposta a la petició enviada i seran tractades i incorporades al fitxer “informació”, la finalitat és “gestionar les peticions d’informació i atenció als usuaris ia clients”. En el tractament de dades de caràcter personal realitzat per aquesta empresa no es contemplen comunicacions de dades, excepte per al compliment de les obligacions legalment establertes i les directament relacionades amb la prestació del servei demandat. El titular de les dades pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant el responsable del fitxer a la següent adreça info@linkiafp.es i en la direcció Pelai 8, 08001 Barcelona. En el cas que les dades no siguin subministrades directament per l’interessat, qui els faciliti ha de complir les obligacions relatives al deure d’informació en els termes anteriorment exposats i obtenir quants consentiments siguin necessaris per al tractament per part del responsable de fitxer.

L’usuari que ha facilitat les seves dades autoritza expressament el seu tractament, incloent el correu electrònic i el telèfon mòbil, per a l’enviament de comunicacions periòdiques informant de les seves activitats, cursos, notícies, esdeveniments, així com qualsevol altra informació que LINKIA TALENTIA consideri del seu interès i en relació amb l’activitat que desenvolupa.

LINKIA TALENTIA posa a disposició de l’usuari informació pròpia i de tercers però no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web https://linkiafp.es/ mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web de LINKIA TALENTIA, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de l’empresa, llevat autorització expressa d’aquesta última.

LINKIA TALENTIA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el nostre lloc web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. Així mateix LINKIA TALENTIA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència en el lloc web. No obstant això, LINKIA TALENTIA procura posar a disposició de l’interessat la informació amb el major rigor i exactitud possible. L’accés als continguts generals exposats no constitueixen la prestació de servei i la utilització i aplicació d’aquesta informació al seu cas concret de pot entendre exacte i pot variar en funció de les seves circumstàncies concretes.

En compliment de la normativa espanyola d’aplicació LINKIA TALENTIA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat col·laborant de forma activa en el cas que sigui exigible la retirada i / o bloqueig de determinades dades que atemptin contra drets de tercers o la moral i l’ordre públic, d’acord amb la normativa nacional i internacional.

En cas que l’usuari consideri que existeixen, en el present lloc web, continguts que poden ser qualificats com a contraris als citats drets i valors, es prega que ho notifiquin de forma immediata al titular del mateix.

LINKIA TALENTIA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, així com variar la forma de la seva presentació o configuració.

LINKIA TALENTIA no cedeix cap dret de propietat intel·lectual ni industrial sobre els continguts recollits en les diferents pàgines del lloc web, el seu codi font, disseny, així com qualsevol altre element que contingui. LINKIA TALENTIA és el titular exclusiu dels drets d’explotació, reproducció, transformació, comunicació pública, distribució i posada a disposició.

Queda expressament prohibit, a títol enunciatiu però no limitatiu, per a l’usuari, la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol els continguts, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari en tot moment deu respectar els referits drets sobre el lloc web de LINKIA TALENTIA, podent, únicament, visualitzar i obtenir una còpia privada i amb caràcter temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat i per als seus sistemes informàtics. En qualsevol altre cas ha d’obtenir autorització prèvia i expressa.

A aquestes condicions generals li resulta l’aplicació de les lleis espanyoles, a les quals LINKIA TALENTIA està sotmesa. Excepte norma en contra, les parts acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

En cas que l’usuari tingui algun dubte sobre elles pot dirigir-se a LINKIA TALENTIA mitjançant el formulari de contacte, contingut a la pàgina principal oa l’adreça referida en l’Avís Legal.

Barcelona a 20 de maig de 2017