LinkiaFP

Som la primera agrupació de centres oficials de Formació Professional que s'uneixen per poder oferir els seus Titulacions oficials en modalitat online.

Linkia FP és una empresa pionera en el sector de la formació professional a distància que té per missió dotar els seus alumnes d’una formació integral que els permeti adquirir les competències professionals que el mercat de treball requereix a un preu assequible a les circumstàncies del mercat. Per a això, Linkia FP aposta per oferir un model pedagògic 100% línia en el qual es combina la teoria i la pràctica professional, i es capacita l’alumne en competències digitals d’última generació.

Els valors estratègics en què Linkia FP es sustenta són: La qualitat i la calidesa.

Linkia FP centra la seva qualitat en oferir uns materials i recursos per a l’aprenentatge dinàmics, una programació i oferta formativa adaptats a les necessitats del mercat laboral i un servei tecnològic accessible a tots aquells possibles clients que per motius laborals o geogràfics no poden realitzar una formació presencial. Linkia FP desitja transmetre al mercat que la formació professional oficial línia,  no només es basa en l’obtenció d’una titulació acadèmica sinó en l’obtenció real d’unes competències professionals a través d’una experiència positiva i innovadora.  

La calidesa és un tret diferenciador en Linkia FP i es basa en dotar l’alumne d’un servei integral, interactiu i individualitzat mitjançant un tipus de formació en què la distància física es supleix amb una virtualitat. En aquest aspecte, Linkia FP supleix la distància amb un concepte de formació online proper, en el qual l’alumne es senti en tot moment recolzat per l’equip docent i disposi d’un seguiment continu que asseguri tant la seva formació com la seva motivació en l’entorn virtual .

Linkia FP promou la millora contínua de la qualitat dels seus serveis tractant de determinar les necessitats i expectatives dels seus clients, així com la seva satisfacció.  L’equip docent i no docent de Linkia FP posa a disposició del servei una sòlida formació i experiència en el sector de la formació professional, un elevat coneixement de les necessitats del mercat de treball i el convenciment que la qualitat i la calidesa són fonamentals en un servei que s’ofereix en un entorn virtual.