Aviso legal

Aviso legal

De acordo co establecido na normativa sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o sitio web https://linkiafp.es/s é propiedade de LINKIA TALENTIA, SL en adiante LINKIA TALENTIA ,   con domicilio social no Pelai 8, 08001 Barcelona e con CIF B65866253, inscrito no Inscrito no Rexistro Mercantil de Barcelona, tomo: 43.366; Folio: 216; Folla: B426683.

O teléfono de contacto é +34 933 019 890 e tamén podes contactar por correo electrónico a info@linkiafp.es

Condicións xerais

O obxectivo deste documento é regular as condicións xerais polas que se rexe   LINKIA TALENTIA a través do seu sitio web https://linkiafp.es/ e do contido recollido nas devanditas páxinas web, incluído o mero acceso. Por iso, quen accede ao citado sitio web debe ler atentamente as condicións que regulan as distintas páxinas e aceptar a súa presentación cada vez que acceda a dito sitio web. Se non está de acordo con ningunha das condicións establecidas neste documento, non debería usar este sitio web.

A través do sitio web LINKIA TALENTIA pon a disposición do usuario información sobre formación profesional a distancia e outros servizos detallados en relación coa formación a distancia, que se rexerán polas condicións establecidas segundo o servizo realmente contratado. , cando proceda polas Condicións Particulares, ás que o usuario se somete expresamente se accede aos devanditos servizos. En caso de discrepancia entre as devanditas condicións, xeral e particular, sempre prevalecerán as condicións xerais.

O acceso ao sitio web LINKIA TALENTIA implica aceptación expresa das condicións xerais de uso e o usuario comprométese a non usar o sitio web e os servizos ofrecidos nel para a realización de actividades contrarias á lei. O usuario recoñece que o uso e acceso ao sitio https://linkiafp.es/ realízase en calquera caso baixo a súa exclusiva responsabilidade.

LINKIA TALENTIA, cumprindo os seus estándares de calidade e en previsión de melloras, resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do sitio https://linkiafp.es/ , así como o estas condicións xerais ou as correspondentes condicións particulares que estarán debidamente expostas no propio sitio web ou, no seu caso, serán comunicadas aos usuarios.

O propietario do sitio web non se fai responsable da información e contido publicados en chat, foros, blogs, redes sociais ou calquera outro medio que permita aos usuarios publicar contido de forma independente no sitio web ou espazos propiedade de LINKIA TALENTIA .

Ao usar o sitio web LINKIA TALENTIA, o Usuario acepta non realizar ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de LINKIA TALENTIA.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: no marco do cumprimento da lexislación vixente, contida no Regulamento 2016/679, infórmase de que os datos facilitados neste sitio web como resultado da navegación desta páxina e / ou a través do formulario de contacto, os marcados cun asterisco son obrigatorios, e / ou recollidos directamente por correo serán procesados por LINKIA TALENTIA para responder á solicitude enviada e serán procesados e incorporados ao ficheiro “Información”, co obxectivo de “xestionar solicitudes de información e atención a usuarios e clientes ” . No tratamento de datos persoais realizados por esta empresa, non se contemplan comunicacións de datos, salvo o cumprimento das obrigas legalmente establecidas e as relacionadas directamente coa prestación do servizo solicitado. O titular dos datos pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ante o responsable do ficheiro no seguinte enderezo info@linkiafp.es e no enderezo Pelai 8, 08001 Barcelona. No caso de que os datos non sexan proporcionados directamente polo interesado, quen os facilite deberá cumprir as obrigas relacionadas co deber de información nos termos antes mencionados e obter o consentimento necesario para o tratamento por parte do responsable do ficheiro.

O usuario que facilitou os seus datos autoriza expresamente o seu tratamento, incluído o correo electrónico e o teléfono móbil, para enviar comunicacións periódicas informándolles das súas actividades, cursos, novas, eventos, así como calquera outra información que LINKIA TALENTIA considere de interese. e en relación coa actividade que realiza.

LINKIA TALENTIA pon a disposición do usuario información propia e de terceiros pero non é responsable da información e outros contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros accesibles dende o sitio web https://linkiafp.es/ a través de ligazóns, hipervínculos ou ligazóns. nin da información e outros contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros dende os que se accede a través de ligazóns, hipervínculos ou ligazóns ao sitio web de LINKIA TALENTIA, nin da información e contido de ningunha páxina web de terceiros que se presenta baixo a aparición ou signos distintivos da empresa, salvo que estea expresamente autorizada por esta.

LINKIA TALENTIA non garante o acceso continuo nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos no noso sitio web, que poidan verse obstaculizados, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control. Así mesmo, LINKIA TALENTIA non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos das ligazóns de terceiros aos que se fai referencia no sitio web. Non obstante, LINKIA TALENTIA tenta poñer a información a disposición do interesado co maior rigor e precisión posibles. O acceso aos contidos xerais expostos non constitúe a prestación do servizo e o uso e aplicación desta información para o seu caso específico pode entenderse exactamente e pode variar en función das súas circunstancias específicas.

En cumprimento da normativa española de aplicación LINKIA TALENTIA ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando activamente no caso de que se elimine e / ou bloquee determinados datos que infrinxen os dereitos de terceiros ou moralidade e orde pública, de acordo coa normativa nacional e internacional.

No caso de que o usuario considere que hai contidos neste sitio web que poden ser clasificados como contrarios aos dereitos e valores mencionados, notificalo inmediatamente ao propietario.

LINKIA TALENTIA resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida no seu sitio web, e incluso pode limitar ou denegar o acceso a dita información, así como variar a forma en que se presenta ou se configura.

LINKIA TALENTIA non transfire ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre o contido recollido nas distintas páxinas do sitio web, o seu código fonte, o seu deseño ou calquera outro elemento que conteña. LINKIA TALENTIA é o propietario exclusivo dos dereitos de explotación, reprodución, transformación, comunicación pública, distribución e posta a disposición.

Está expresamente prohibido, a modo de exemplo pero sen limitación, para o usuario, a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, subministración, extracción, reutilización, reenvío ou uso de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, de calquera. os contidos, excepto nos casos en que estea legalmente permitido ou autorizado polo titular dos dereitos correspondentes .

O usuario debe respectar en todo momento os dereitos antes mencionados no sitio web LINKIA TALENTIA, podendo só ver e obter unha copia privada e temporal dos contidos para o seu uso persoal e privado exclusivo e para os seus sistemas informáticos. En calquera outro caso, deberá obter autorización previa e expresa.

Estas condicións xerais son a aplicación das leis españolas ás que está suxeita LINKIA TALENTIA. Salvo que se indique o contrario, as partes acordan someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais de Barcelona, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

No caso de que o usuario teña algunha dúbida sobre eles, pode poñerse en contacto con LINKIA TALENTIA a través do formulario de contacto, contido na páxina principal ou no enderezo referido no Aviso Legal.

Barcelona o 20 de maio de 2017