LINKIA Talentia SLren (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna) Gobernu Zuzendaritzak/Organoak erabateko erantzukizuna eta konpromisoa hartzen du Datuak Babesteko Politika hau ezartzeko, ezartzeko eta mantentzeko, eta tratamenduaren arduradunaren etengabeko hobekuntza bermatzen du, bikaintasuna lortzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, betetzeari dagokionez. Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) (EBAO L 119/1, 2016-05-04), bai eta datu pertsonalak babesteko Espainiako araudia ere (lege organikoa, legeria sektorial espezifikoa eta
LINKIA Talentia SLren Datuak Babesteko Politika erantzukizun proaktiboaren printzipioan oinarritzen da. Printzipio horren arabera, tratamenduaren arduradunak du politika hori gobernatzen duen arau- eta jurisprudentzia-esparrua betetzeko ardura, eta gai da kontrol-agintaritza eskudunen aurrean hori frogatzeko.
Alde horretatik, tratamenduaren arduradunak honako printzipio hauek izango ditu oinarri, eta printzipio horiek gidaritzat eta erreferentzia-esparrutzat hartu behar dituzte langile guztiak datu pertsonalen tratamenduan:

1. Diseinutik datuak babestea: tratamenduaren arduradunak, bai tratamendu-bitartekoak zehazteko unean, bai tratamendua bera egiteko unean, neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatuko ditu, hala nola seudonimizazioa, datuen babeserako printzipioak eraginkortasunez aplikatzeko pentsatuta, hala nola datuak minimizatzeko eta tratamenduan beharrezko bermeak txertatzeko.

2. Datuak babestea lehenetsita: tratamenduaren arduradunak neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatuko ditu, bermatzeko tratamenduaren helburu espezifiko bakoitzerako beharrezkoak diren datu pertsonalak soilik tratatuko direla lehenetsita.

3. Datuen babesa informazioaren bizi-zikloan: datu pertsonalen babesa bermatzen duten neurriak informazioaren bizitzaren ziklo osoan aplikatuko dira.

4. Zilegitasuna, leialtasuna eta gardentasuna: datu pertsonalak zilegi, leial eta garden tratatuko dira, interesdunari dagokionez.

5. Xedea mugatzea: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira, eta gerora ez dira tratatuko helburu horiekin bateraezina den moduan.

6. Datuak minimizatzea: datu pertsonalak egokiak eta egokiak izango dira, eta tratamenduaren helburuei dagokienez beharrezkoa den horretara mugatuko dira.

7. Zehaztasuna: datu pertsonalak zehatzak izango dira, eta, beharrezkoa izanez gero, eguneratuak; arrazoizko neurri guztiak hartuko dira, tratamenduaren helburuei dagokienez zehaztugabeak diren datu pertsonalak lehenbailehen ezabatu edo zuzentzeko.

8. Kontserbazio-epea mugatzea: datu pertsonalak tratatzeko, interesdunak identifikatu ahal izateko moduan mantenduko dira datu pertsonalak.

9. Osotasuna eta konfidentzialtasuna: datu pertsonalen segurtasun egokia bermatzeko moduan tratatuko dira datu pertsonalak, baimenik gabeko edo legez kontrako tratamenduaren aurkako babesa eta ustekabeko galera, suntsiketa edo kaltearen aurkako babesa barne, neurri tekniko edo antolamendu-neurri egokiak aplikatuz.

10. Informazioa eta prestakuntza: datu pertsonalen babesa bermatzeko gakoetako bat datu horien tratamenduan parte hartzen duten langileei ematen zaien prestakuntza eta informazioa da. Informazioaren bizi-zikloan, datuak eskuratzen dituzten langile guztiek behar bezalako prestakuntza eta informazioa jasoko dute datuak babesteko araudia betetzeko dituzten betebeharrei buruz.
LINKIA Talentia SLren datuak babesteko politika tratamenduaren arduradunaren langile guztiei jakinarazten zaie, eta alderdi interesdun guztien eskura jartzen da.
Ondorioz, Datuak Babesteko Politika honek tratamenduaren arduradunaren langile guztiak hartzen ditu barne, eta haiek ezagutu eta onartu behar dute, beretzat hartu behar dute, eta kide bakoitza arduratuko da hura aplikatzeaz eta bere jarduerari aplika dakizkiokeen datuak babesteko arauak egiaztatzeaz, bai eta hura betetzeari dagokionez bikaintasuna lortzeko egokitzat jotzen dituen hobekuntza-aukerak identifikatzeaz eta ekartzeaz ere.
LINKIA Talentia SLko Gobernu Zuzendaritzak/Organoak politika hori berrikusiko du, beharrezkotzat jotzen den guztietan, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dauden xedapenetara une oro egokitzeko.