• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Blogger
  • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicles formatius a distància

FP Grado Superior
Automoción ¡NUEVO!
Con el ciclo superior de Automoción conseguirás ser un profesional capaz de organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y la logística correspondiente en el sector de la Automoción; diagnosticar averías en casos complejos y garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante.
DURADA:3 años
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 1 000,00 €
FP Grau Superior
Administració i Finances
Aquest curs té la capacitat d’organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada. Tot això aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscs laborals i protecció mediambiental.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU PER SEMESTRE:Des de 670,00 €
FP Grau Superior
Asisténcia a la Dirección
La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i altres departaments en les activitats de l'organització, representació de l'entitat i de fer les tasques administratives i documentals; gestionar la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres funcions utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU PER SEMESTRE:Des de 670,00 €
FP Grau Mitjà
Gestió Administrativa
La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 590,00 €
FP Grau Superior
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 740,00 €
FP Grau Superior
Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Adquirir la capacitat de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantitzant la funcionalitat, la integritat dels nous recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 710,00 €
FP Grau Superior
Desenvolupament d'Aplicacions Web
Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 740,00 €
FP Grado Medio
Sistemes Microinformàtics i Xarxes
La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.
DURADA:Mínimo 2 años
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 570,00 €
FP Grau Superior
Integració Social
Programar, analitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs, tant per a les persones destinatàries com pel professional.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 800,00 €
FP Grau Superior
Educació Infantil
Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col•laboració amb altres professionals i amb les famílies.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 620,00 €
FP Grau Superior
Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
La competència general d'aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d'esdeveniments (fires, congressos, relacions públiques), vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d'altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 724,00 €
FP Grau Superior
Gestió d'Allotjaments Turístics
La competència general d' aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d'allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l'establiment, prestant el servei a l'àrea d'allotjament i assegurant la satisfacció dels clients.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 767,00 €
FP Grau Mitjà
Cures Auxiliars d' Infermeria
És competència general d'aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.
DURADA:Mínim 1 any
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 950,00 €
FP Grau Mitjà
Farmacia i Parafarmacia
La competència general d'aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat , seguretat i protecció ambiental.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU:Des de 670,00 €
FP Grau Superior
Dietètica
És competència general d'aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus compartiments alimentaris i les seves necessitats nutricionals. Programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent. Aquest cicle té la particularitat de seguir una línia d'alimentació ecològica i naturista.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU PER SEMESTRE:Des de 736,00 €
FP Grau Superior
Màrqueting i Publicitat
La competència general d'aquest títol consisteix a definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i em promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.
DURADA:Mínim 2 anys
DATA D'INICI:6 de febrer de 2019
PREU PER SEMESTRE:Des de 690,00 €