• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior d' Educació Infantil

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Assolir la capacitat per a programar, intervenir educativament i avaluar programes d'atenció a la infància fent servir mètodes d' ensenyament - aprenentatge.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M01:
INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL
M03:
AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL
M04:
EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA
M07:
DESENVOLUPAMENT SÒCIOAFECTIU
M10:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
M11:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
M12:
PROJECTE D’ATENCIÓ A LA INFANTESA
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M13:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO SOCIAL132 H
UF1: INTERVENCIóN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN RIESGO SOCIAL
UF2: INTERVENCIóN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS
M02DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL231 H
UF1: CONTEXTUALIZACIóN DE LA INTERVENCIóN EDUCATIVA EN NIñOS DE 0 A 6 AñOS
UF2: PLANIFICACIóN DE LOS ESPACIOS, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS EN EDUCACIóN INFANTIL
UF3: DISEñO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL áMBITO FORMAL
UF4: DISEñO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL áMBITO NO FORMAL
M03AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL132 H
UF1: ATENCIóN Y CUIDADO DE LA ALIMENTACIóN DE LOS NIñOS
UF2: ATENCIóN Y CUIDADO DE LA ACTIVIDAD Y EL DESCANSO DE LOS NIñOS
UF3: ATENCIóN Y CUIDADO DE LA HIGIENE DE LOS NIñOS
UF4: PROGRAMACIóN Y EVALUACIóN DE HáBITOS DE AUTONOMíA PERSONAL
UF5: INTERVENCIóN EN SITUACIONES DE SALUD DE ESPECIAL DIFICULTAD
M04EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGíA198 H
UF1: EL JUEGO Y LOS JUGUETES
UF2: DISEñO DE PROYECTOS DE INTERVENCIóN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
UF3: IMPLEMENTACIóN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
M05EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN198 H
UF1: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN Y LA EXPRESIóN VERBAL
UF2: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN Y LA EXPRESIóN RíTMICO-MUSICAL
UF3: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN Y LA EXPRESIóN LóGICO-MATEMáTICA
UF4: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN Y LA EXPRESIóN GESTUAL
UF5: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN Y LA EXPRESIóN A TRAVéS DE LAS TAC
UF6: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN Y LA EXPRESIóN PLáSTICA
M06DESARROLLO COGNITIVO Y MOTRIZ165 H
UF1: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO SENSOPERCEPTIVO
UF2: INTERVENCIóN EN EL DESARROLLO MOTRIZ
UF3: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO COGNITIVO
UF4: INTERVENCIÓN PRECOZ
UF5: PRáCTICA PSICOMOTRIZ
M07DESARROLLO SOCIOAFECTIVO99 H
UF1: INTERVENCIóN EN EL áMBITO AFECTIVO-SEXUAL
UF2: INTERVENCIóN EN EL áMBITO SOCIAL
M08HABILIDADES SOCIALES132 H
UF1: HABILIDADES DE COMUNICACIóN EN NIñOS, FAMILIAS Y PROFESIONALES
UF2: DINAMIZACIóN DE GRUPOS
M09PRIMEROS AUXILIOS66 H
UF1: RECURSOS Y TRASLADO DE ACCIDENTADOS
UF2: SOPORTE VITAL BáSICO Y DEA
UF3: ATENCIóN SANITARIA DE URGENCIA

DEMANDA DEL MERCAT

A Espanya el 88,2% de l’horari laboral està totalment definit per l’empresa, i el percentatge de dones amb fills que tenen una feina a temps parcial és del 79,9%, situant-se com a un dels països que té un major percentatge de dones amb fills ocupades a una feina a temps parcial. Aquestes circumstàncies estan produint una creixent demanda d’educadors infantils que donin resposta al apogeu en la creació d’escoles bressol i llars d’infants.
 
Font: Informe sobre la evolución de la familia europea en 2014, realizado por el Instituto de Política Familiar.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Educadors infantils en el primer cicle d' educació infantil, sempre sota la supervisió d'un professor o professora.
 • Educadors en les institucions dependents d' organismes estatals o autonòmics  i  locals, i  en centres de titularitat privada.
 • Educadors en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans d' ajuda familiar, seguint les directrius d' altres professionals.
 • Educadors en programes o activitats d' oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d' oci, granges escola.

REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Educación Infantil A DISTANCIA no ofrece la posibilidad de obtener una Titulación 3x2 por no estar directamente vinculado con ninguno de los demás Ciclos Formativos. 


Aun así, las siguientes Titulaciones sí están relacionadas y pueden considerarse formación complementaria si el alumno busca realizar más de un Ciclo Formativo para ampliar su Perfil Profesional:Què diuen els nostres alumnes?

 • Celia Moya
  Cicle Formatiu de Grau Superior d' Educació Infantil
  "Disfruto mucho en las clases virtuales en directo. La programación y organización de las asignaturas te permiten planificar las actividades y las entregas de una forma previsora."