• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Informática y comunicaciones
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Assolir la capacitat per a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, fent servir tecnologies específiques.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
PROGRAMACIÓ (I)
M04:
LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D’INFORMACIÓ
M07:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR
M08:
DESPLEGAMENT D’APLICACIONS WEB
M09:
DISSENY D’INTERFÍCIES WEB
M10:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
M12:
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M13:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01SISTEMAS INFORMÁTICOS198 H
UF1: INSTALACIóN, CONFIGURACIóN Y EXPLOTACIóN DEL SISTEMA INFORMáTICO
UF2: GESTIóN DE LA INFORMACIóN Y DE RECURSOS EN UNA RED
UF3: IMPLANTACIóN DE SOFTWARE ESPECíFICO
M02BASES DE DATOS231 H
UF1: INTRODUCCIóN A LAS BASES DE DATOS
UF2: LENGUAJES SQL: DML Y DDL
UF3: LENGUAJE SQL: DCL Y EXTENSIóN PROCEDIMENTAL
UF4: BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES
M03PROGRAMACIÓN (I) ( UF´S 1, 2, 3 y 4 )211 H
UF1: PROGRAMACIóN ESTRUCTURADA
UF2: DISEñO MODULAR
UF3: FUNDAMENTOS DE GESTIóN DE ARCHIVOS
UF4: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
M03PROGRAMACIÓN (II)66 H
UF5: POO. LIBRERÍAS DE CLASES FUNDAMENTALES
UF6: POO. INTRODUCCIÓN A LA PERSISTENCIA EN BD
M04LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN99 H
UF1: PROGRAMACIóN CON XML
UF2: ÁMBITOS DE APLICACIóN DE XML
UF3: SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
M05ENTORNOS DE DESARROLLO66 H
UF1: DESARROLLO DE SOFTWARE
UF2: OPTIMIZACIóN DEL SOFTWARE
UF3: INTRODUCCIóN AL DISEñO ORIENTADO A OBJETOS
M06DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE165 H
UF1: SINTAXIS DEL LENGUAJE. OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE
UF2: ESTRUCTURAS DEFINIDAS POR EL PROGRAMADOR. OBJETOS
UF3: EVENTOS. MANEJO DE FORMULARIOS. MODELO DE OBJETOS DEL DOCUMENTO
UF4: COMUNICACIóN ASíNCRONA CLIENTE-SERVIDOR
M07DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR165 H
UF1: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR
UF2: GENERACIóN DINáMICA DE PáGINAS WEB
UF3: ACCESO A DATOS
UF4: SERVICIOS WEB. PáGINAS DINáMICAS INTERACTIVAS. WEBS HíBRIDAS
M08DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB99 H
UF1: SERVIDORES WEB Y DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
UF2: SERVIDORES DE APLICACIONES WEB
UF3: DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB
UF4: CONTROL DE VERSIONES Y DOCUMENTACIóN
M09DISEÑO DE INTERFACES WEB99 H
UF1: DISEñO DEL INTERFAZ. ESTILOS
UF2: ELEMENTOS MULTIMEDIA: CREACIóN E INTEGRACIóN
UF3: ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

DEMANDA DEL MERCAT

Les tecnologies de la informació i la comunicació segueixen sent un sector en constant desenvolupament. La demanda d’aquests perfils professionals ha augmentat un 17% en els últims anys.
Font: Careerbuilder y Economic Modelling Specialist Intl.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Webmaster
 • Community manager
 • Social Media
 • Tècnic en analítica web
 • Responsable de projectes TIC
 • Tècnic en optimització i posicionamient web

REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web A DISTANCIA está vinculado a los siguientes Ciclos Formativos:

Las materias de estos tres Ciclos Formativos A DISTANCIA son comunes en el primer año, por lo que al realizar uno de los tres Ciclos Formativos y obtener la Titulación de éste, optas a la Titulación de los otros únicamente realizando 1 año más de formación y cursando solamente las materias del segundo curso de cualquiera de los otros Ciclos Formativos.


La posibilidad de obtener 2 Titulaciones 100% OFICIALES en tan sólo 3 años te permitirá especializarte en la rama de Informática y Comunicaciones convirtiéndote en un expert@ de este sector.