• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnico Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Informática y comunicaciones
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Assolir la capacitat de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
PROGRAMACIÓ (I)
M04:
LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ
M06:
ACCÉS A DADES
M09:
PROGRAMACIÓ DE SERVEIS I PROCESSOS
M10:
SISTEMES DE GESTIÓ EMPRESARIAL
M11:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
M13:
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
M14:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M14:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01SISTEMAS INFORMÁTICOS198 H
UF1: INSTALACIóN, CONFIGURACIóN Y EXPLOTACIóN DEL SISTEMA INFORMáTICO
UF2: GESTIóN DE LA INFORMACIóN Y DE RECURSOS EN UNA RED
UF3: IMPLANTACIóN DE SOFTWARE ESPECíFICO
M02BASES DE DATOS231 H
UF1: INTRODUCCIóN A LAS BASES DE DATOS
UF2: LENGUAJES SQL: DML Y DDL
UF3: LENGUAJE SQL: DCL Y EXTENSIóN PROCEDIMENTAL
UF4: BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES
M03PROGRAMACIÓN (I) (UF's 1, 2, 3 y 4 )211 H
UF1: PROGRAMACIóN ESTRUCTURADA
UF2: DISEñO MODULAR
UF3: FUNDAMENTOS DE GESTIóN DE FICHEROS
UF4: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. FUNDAMENTOS
M03PROGRAMACIÓN (II)66 H
UF5: POO. LIBRERíAS DE CLASES FUNDAMENTALES
UF6: POO. INTRODUCCIóN A LA PERSISTENCIA EN BD
M04LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIóN DE INFORMACIóN99 H
UF1: PROGRAMACIóN CON XML
UF2: ÁMBITOS DE APLICACIóN DE XML
UF3: SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
M05ENTORNOS DE DESARROLLO66 H
UF1: DESARROLLO DE SOFTWARE
UF2: OPTIMIZACIóN DEL SOFTWARE
UF3: INTRODUCCIóN AL DISEñO ORIENTADO A OBJETOS
M06ACCESO A DATOS132 H
UF1: PERSISTENCIA EN FICHEROS
UF2: PERSISTENCIA EN BDR-BDOR-BDOO
UF3: PERSISTENCIA EN BD NATIVAS XML
UF4: COMPONENTES DE ACCESO A DATOS
M07DESARROLLO DE INTERFACES99 H
UF1: DISEñO E IMPLEMENTACIóN DE INTERFACES
UF2: PREPARACIóN Y DISTRIBUCIóN DE APLICACIONES
M08PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES99 H
UF1: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MóVILES
UF2: PROGRAMACIóN MULTIMEDIA
UF3: DESARROLLO DE JUEGOS PARA DISPOSITIVOS MóVILES
M09PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS99 H
UF1: SEGURIDAD Y CRIPTOGRAFíA
UF2: PROCESOS E HILOS
UF3: ZóCALOS Y SERVICIOS
M10SISTEMAS DE GESTIóN EMPRESARIAL99 H
UF1: SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIóN
UF2: SISTEMAS ERP-CRM. EXPLOTACIóN Y ADECUACIóN

DEMANDA DEL MERCAT

La demanda dels desenvolupadors de software i aplicacions ha augmentat un 15% en els últims quatre anys.
Font: Careerbuilder y Economic Modelling Specialist Intl.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupar aplicacions en l' àmbit de l' entreteniment i la informàtica mòbil.

REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma A DISTANCIA está vinculado a los siguientes Ciclos Formativos:

Las materias de estos tres Ciclos Formativos A DISTANCIA son comunes en el primer año, por lo que al realizar uno de los tres Ciclos Formativos y obtener la Titulación de éste, optas a la Titulación de los otros únicamente realizando 1 año más de formación y cursando solamente las materias del segundo curso de cualquiera de los otros Ciclos Formativos.


La posibilidad de obtener 2 Titulaciones 100% OFICIALES en tan sólo 3 años te permitirá especializarte en la rama de Informática y Comunicaciones convirtiéndote en un expert@ de este sector.
Què diuen els nostres alumnes?

 • Julián De La Guía
  Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  "Da igual que estudies a 500 km. de distancia y con horarios complicados, gracias al campus virtual y a sus profesores, LINKIA FP siempre está ahí ayudándote a resolver tus dudas."