• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior d' Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Informática y comunicaciones
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Adquirir la capacitat de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantitzant la funcionalitat, la integritat dels nous recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
PROGRAMACIÓ BÀSICA
M04:
LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ
M05:
FONAMENTS DE MAQUINARI
M08:
SERVEIS DE XARXA I INTERNET
M09:
IMPLANTACIÓ D'APLICACIONS WEB
M11:
SEGURETAT I ALTA DISPONIBILITAT
M12:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M14:
PROJECTE D'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
M15:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
M15:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS231 H
UF1: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
UF2: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE RECURSOS EN UNA RED
UF3: IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE ESPECíFICO
UF4: SEGURIDAD, RENDIMIENTO Y RECURSOS
M02GESTIÓN DE BASES DE DATOS165 H
UF1: INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
UF2: LENGUAJES SQL: DML y DDL
UF3: ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
M03PROGRAMACIÓN BÁSICA165 H
UF1: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
UF2: DISEñO MODULAR
UF3: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE FICHEROS
M04LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN99 H
UF1: PROGRAMACIóN CON XML
UF2: ÁMBITOS DE APLICACIóN DE XML
UF3: SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
M05FUNDAMENTOS DE HARDWARE99 H
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMAS
UF2: INSTALACIóN, CONFIGURACIóN Y RECUPERACIóN DE SOFTWARE
UF3: IMPLANTACIóN Y MANTENIMIENTO DE CPD
M06ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS132 H
UF1: ADMINISTRACIóN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS
UF2: AUTOMATIZACIóN DE TAREAS Y LENGUAJES DE GUIONES
M07PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES165 H
UF1: INTRODUCCIóN A LAS REDES
UF2: ADMINISTRACIóN DE DISPOSITIVOS DE RED
UF3: ADMINISTRACIóN AVANZADA DE REDES
M08SERVICIOS DE RED E INTERNET99 H
UF1: SERVICIOS DE NOMBRES Y CONFIGURACIóN AUTOMáTICA
UF2: SERVICIOS WEB Y DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
UF3: CORREO ELECTRóNICO Y MENSAJERíA
UF4: SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO
M09IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB66 H
UF1: LENGUAJES DE GUIONES DE SERVIDOR
UF2: IMPLANTACIóN DE GESTORES DE CONTENIDOS
M10ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS99 H
UF1: LENGUAJES SQL: DCL Y EXTENSIóN PROCEDIMENTAL
UF2: INSTALACIóN Y AJUSTE DE SGBD CORPORATIVO
M11SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD99 H
UF1: SEGURIDAD FíSICA, LóGICA Y LEGISLACIóN
UF2: SEGURIDAD ACTIVA Y ACCESO REMOTO
UF3: CORTAFUEGOS Y PROXIES
UF4: ALTA DISPONIBILIDAD

DEMANDA DEL MERCAT

La demanda d’aquest tipus de professionals en els últims quatre anys ha experimentat un creixement del 7%.
Font: Careerbuilder y Economic Modelling Specialist Intl.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red A DISTANCIA está vinculado a los siguientes Ciclos Formativos:

Las materias de estos tres Ciclos Formativos A DISTANCIA son comunes en el primer año, por lo que al realizar uno de los tres Ciclos Formativos y obtener la Titulación de éste, optas a la Titulación de los otros únicamente realizando 1 año más de formación y cursando solamente las materias del segundo curso de cualquiera de los otros Ciclos Formativos.


La posibilidad de obtener 2 Titulaciones 100% OFICIALES en tan sólo 3 años te permitirá especializarte en la rama de Informática y Comunicaciones convirtiéndote en un expert@ de este sector.
Què diuen els nostres alumnes?

 • Juan Carlos Seco
  Cicle Formatiu de Grau Superior d' Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
  “La relación con los compañeros es muy buena y la colaboración en el foro es de mucha utilidad. Hay profesores maravillosos que ponen mucho esfuerzo en que puedas aprobar.”
 • Marta Tobarías
  Cicle Formatiu de Grau Superior d' Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
  "El método de evaluación continua entregando actividades cada 15 días hace que sea más fácil estudiar a distancia y vas aprendiendo y asimilando las cosas poco a poco."